You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Σύστημα υποστύλωσης PERI UP Flex

Σύστημα υποστύλωσης PERI UP Flex: Το μέγιστο επίπεδο ευελιξίας.
Οι πύργοι υποστύλωσης PERI UP Flex προσφέρουν μια σταθερή βάση για το μεταλλότυπο πλάκας MULTIFLEX, ακόμα και σε μεγάλα ύψη. Σε αυτό το έργο, τα φορτία μεταφέρονται με τους ορθοστάτες βαρέως τύπου PERI HD 200.
Σύστημα υποστύλωσης PERI UP Flex : Κάθε ορθοστάτης UVR τοποθετείται στο σύστημα έτσι ώστε να προσαρμόζεται στην απαιτούμενη γεωμετρία και να φέρει τα απαιτούμενα φορτία.
Το ευέλικτο σύστημα σκαλωσιάς PERI UP μπορεί να προσαρμοστεί με γεωμετρική ακρίβεια για σε όλα τα φορτία. Ακόμα και σε μικρούς χώρους εργασίας, οι εργονομικές παλέτες και τα καλάθια της PERI εξασφαλίζουν τακτοποιημένους χώρους αποθήκευσης και γρήγορη μεταφορά των υλικών.
Σύστημα υποστύλωσης PERI UP Rosett Flex: Χάρη στον αρθρωτό σχεδιασμό, το ικρίωμα μπορεί να προσαρμοστεί βέλτιστα σε όλα τα φορτία.
Λόγω της συνεχούς σύνδεσης όλων των τυποποιημένων στοιχείων, οι εξωτερικές δυνάμεις, όπως τα φορτία ανέμου μπορούν να μεταφερθούν βέλτιστα στο σύστημα – χωρίς να απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων.
Η συναρμολόγηση και τα επίπεδα εργασίας του πύργου υποστύλωσης PERI UP Flex MDS εξασφαλίζουν ασφαλείς συνθήκες εργασίας καθ’ όλη την διάρκεια, καθώς και βολική εσωτερική πρόσβαση.

Επισκόπηση

Ευέλικτο-Ασφαλές-Γρήγορο

Ευμετάβλητο
Από πύργους υποστύλωσης έως πολύπλοκα χωροδικτυώματα που φέρουν φορτίο, προσαρμόζεται για να ταιριάζει με όλες σχεδόν τις γεωμετρίες και τα φορτία

Αρθρωτό

Εκπληκτικά ευέλικτο και στις τρεις διαστάσεις μέσω του ομοιόμορφου μεγέθους πλέγματος

Σταθερές διαστάσεις
Μπορεί να μετακινηθεί σε μεγάλες μονάδες με γερανό εξ αιτίας της υψηλής ακαμψίας των συνδέσεων των δοκών ζεύξης  

Συμβατό
Σε συντονισμό με τα συστήματα μεταλλότυπου PERI για βελτιστοποιημένη μεταφορά φορτίων  

Το σύστημα PERI UP Flex είναι η αρθρωτή σκαλωσιά γενικής χρήσης για μια μεγάλη γκάμα εργασιών. Κάνει τις συναρμολογήσεις ικριωμάτων, εκπληκτικά αποδοτικές, με χαμηλού βάρους υλικά. Το πλέγμα των 25 cm και 50 cm επιτρέπουν τη βέλτιστη προσαρμογή του σε διαφορετικές γεωμετρίες και φορτία.

Οι πύργοι υποστύλωσης PERI UP είναι πιστοποιημένοι με δοκιμή τύπου για ύψη έως 21,89 m· μπορούν να προστεθούν έως και δύο επιπλέον πλαίσια.


Τεχνικές Λεπτομέρειες

 • Ως αυτόνομος τύπος πύργου, χωρίς αγκύρωση, πιστοποιημένος με δοκιμή τύπου έως 8,39 m, αγκυρωμένος στην κορυφή, πιστοποιημένος με δοκιμή τύπου για ύψος μέχρι 21,89 m (22,34 m με επέκταση άξονα)
 • Ως πύργος υποστύλωσης με πρόσθετα πλαίσια ή μονάδα πλαισίου για υψηλά κατακόρυφα και/ή οριζόντια φορτία
 • Σχεδιασμός προσαρμοσμένος στο έργο ως χωροδικτύωμα που φέρει φορτία για όλες σχεδόν τις γεωμετρίες και τα φορτία

Πλαίσιο/Χωροδικτύωμα

Assembly of the framework unit is based on shoring towers which are connected in one direction and thus function as shear frames. In direction of the framework, the system can be considered as a free standing system, thus additional braces for the transfer of horizontal loads are usually not necessary. A typical application is the building of bridges.

PERI UP Flex allows its complete variability to be showcased when creating three-dimensional shoring structures. Here, the positions of the legs can be adapted exactly to match the on-site load requirements. Very high load concentrations can be transferred just as easily as small area loads. Adjustments to very complicated geometrical shapes are realisable with standard materials with very little time and effort. The high rigidity of the ledger connections maintains the shape of even very large scaffolding units when being moved with the crane or by means of castors. Tension-proof connections are used to connect the standards to each other. Units can be pre-assembled on the ground and subsequently joined together to form large shoring scaffolds. Working platforms for formwork operations as well as access solutions can be integrated in the shoring through the installation of system decks and stairs.

Η συναρμολόγηση του πλαισίου βασίζεται σε πύργους υποστύλωσης οι οποίοι συνδέονται σε μία κατεύθυνση και συνεπώς λειτουργούν ως ξεχωριστά πλαίσια. Στην κατεύθυνση του πλαισίου, το σύστημα μπορεί να θεωρηθεί ως ένα αυτόνομο σύστημα (χωρίς αγκύρωση), συνεπώς συνήθως δεν χρειάζονται πρόσθετα συνδετήρια για τη μεταφορά οριζόντιων φορτίων. Μία χαρακτηριστική εφαρμογή είναι η κατασκευή γεφυρών.

Η απόλυτη μεταβλητότητα του PERI UP Flex αναδεικνύεται στην σχεδίαση τρισδιάστατων κατασκευών υποστύλωσης. Εδώ, οι θέσεις των ποδιών μπορούν να προσαρμοστούν ακριβώς για να ταιριάζουν με τις απαιτήσεις φορτίων στο εργοτάξιο. Συγκεντρώσεις υψηλών φορτίων μπορούν να μεταφερθούν τόσο εύκολα όσο τα φορτία μικρών επιφανειών. Η προσαρμογή σε πολύ πολύπλοκα γεωμετρικά σχήματα είναι εφικτή με τα τυποποιημένα υλικά με πολύ λίγο χρόνο και προσπάθεια. Η υψηλή ακαμψία της σύνδεσης των δοκών ζεύξης διατηρεί το σχήμα ακόμη και πολύ μεγάλων μονάδων σκαλωσιάς όταν μετακινούνται με γερανό ή με τροχούς. Συνδέσεις ανθεκτικές στον εφελκυσμό χρησιμοποιούνται για την σύνδεση μεταξύ των τυποποιημένων εξαρτημάτων. Οι μονάδες μπορούν να προσυναρμολογηθούν στο έδαφος και στη συνέχεια να ενωθούν για να σχηματίσουν μεγάλες μονάδες υποστύλωσης. Οι πλατφόρμες εργασίας για τις εργασίες μεταλλότυπου καθώς επίσης και οι μέθοδοι πρόσβασης μπορούν να ενσωματωθούν στο ικρίωμα με την εγκατάσταση δαπέδων και σκαλών.


Πύργος Υποστύλωσης MDS

All individual components of the shoring tower are systematically assembled as well as dismantled, with protection provided by a guardrail in advance. The decking is an integral part and form the central element in the PERI UP Flex Shoring Tower MDS. They accelerate the handling whilst also ensuring a high level of safety without any additional working steps, and without requiring separate auxiliary components for securing intermediate assembly levels.

 • Fast and cost-effective working operations
 • Simple assembly sequence with a low number of system components
 • High level of safety during all assembly phases
 • Optimised working movements and ergonomic body posture

Όλα τα επιμέρους εξαρτήματα του πύργου υποστύλωσης συναρμολογούνται καθώς επίσης και αποσυναρμολογούνται συστηματικά, με το κυκλίδωμα να παρέχει προστασία εκ των προτέρων. Το κατάστρωμα είναι αναπόσπαστο τμήμα και αποτελεί το κεντρικό στοιχείο του πύργου υποστύλωσης PERI UP Flex Shoring Tower MDS. Επίσης, επιταχύνουν την συναρμολόγηση ενώ εξασφαλίζουν ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας χωρίς επιπλέον βήματα εργασίας, και χωρίς να απαιτούνται επιμέρους βοηθητικά εξαρτήματα για την στιβαρή σύνδεση των ενδιάμεσων βημάτων συναρμολόγησης.

 • Γρήγορες και οικονομικά αποδοτικές διαδικασίες εργασίας
 • Απλή ακολουθία συναρμολόγησης με μικρό αριθμό εξαρτημάτων του συστήματος
 • Υψηλό επίπεδο ασφάλειας κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων συναρμολόγησης  
 • Βελτιστοποιημένες κινήσεις εργασίας και εργονομική στάση σώματος